هفدهمین نمایشگاه ساختمان کیش

هفدهمین نمایشگاه ساختمان کیش برگزاری هفدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان کیش به شرکت نمایشگاهها وهمایشهای هفتواد واگذار شد . از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش برگزاری هفدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان کیش به شرکت هفتواد واگذار شد . لازم به توضیح است به دلیل اپیدمی کرونا نمایشگاه سال 99 کنسل و برگزار نشد.…