امنیت شغلی در نمایشگاهها

امنیت شغلی در صنعت نمایشگاهی نوشته امید فدایی یکی از دغدغه های مهم زندگی هر انسان بالغ خصوصا در کشور ما که پیش بینی شرایط ، سخت و شاید امکان ناپذیر باشد امنیت شغلی است که اگر این مورد حل شده باشد شخص به راحتی با سایر مشکلات زندگی کنار آمده و زندگی خوب و…

برگزاری به قیمت نان یا جان ؟

برگزاری نمایشگاه به قیمت نان یا جان ؟ نوشته آقای امید فدایی شاید کمتر کسی سال گذشته شرایط موجود را متصور بود شرایطی که نتنها کشورما بلکه کل جوامع انسانی و کشورهای جهان را با چالشی جدی مواجح کرد و هر کشور به فراخور توانمندی وآمادگی خود به مقابله با این شرایط پرداخت. از نگاه…